Právny základ:

Article 4 (1) Čl. 4. ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou („nariadenie REMIT").

 

Oznámenia

V súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne oznámenia vyžadované nariadením REMIT.

Legal basis:

Article 4(1) of Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency („REMIT Regulation”).

 

Notifications

Currently there is no information required by the REMIT Regulation.